Інтелектуальний характер драматургії Б. Шоу

1. Б. Шоу – драматург-новатор. (Бернард Шоу зробив дуже багато для розвит­ку театрального мистецтва. У XX сторіччі, коли література розвивалась дуже стрімко, він не тільки відобразив у свої драмах тенденції нової культурної доби, а й багато в чому виступив творцем цих новітніх тенденцій. Оновлення драми у творчості Б. Шоу відбулось на багатьох рівнях – від найглибшого іде­ологічного виміру, до введення нових художніх прийомів зображення.) ІІ Особливості драматургії Б. Шоу.

1. Особливе світовідчуття. (Б. Шоу активно виступив проти трагедії

в театрі. Трагедія, шо побутувала в театральному мистецтві з античних часів, мала б, на думку багатьох митців, очищувати душу глядача через страх та співпере­живання. Але Б. Шоу вважав, ідо вплив мистецтва може і має відбуватися іншим чином – через запрошення глядача або читача до розмірковувань, а не тільки до співпереживань Б. Шоу пропагує нове світобачення – ак­тивну життєву позицію, інтелектуальне сприйняття мистецтва, оптимізм.)

2. Конфлікт ідеологій. (У драмах Б. Шоу конфлікт розкривається не через суперечність між інтересами та бажаннями персонажів. Конфлікт лежить надто глибше – у суперечності

ідеологій. Персонажі ж є виразниками цих ідеологій, певних сукупностей ідей. Таким чином, п’єси Б. Шоу перетво­рюються на своєрідні дискусії, стаючи одночасно творами не тільки для постановки на сцені, а й так званими “п’єсами для читання”.)

3. “Філологічний конфлікт” у п’єсі “Пігмаліон”. (Тип конфлікту в цьому творі, який критики назвали “філологічним”, зумовлений не тільки власне сюже­том (професор фонетики Хіггінс вчить правильної вимови дівчину-квіткарку Елізу Дулітл). За звичайною фабульною колізією ховається серйозніший кон­флікт, ідеологічний: Б. Шоу наголошує на тому, що мова характеризує люди­ну не менше, ніж походження, визначаючи її соціальну приналежність.)

4. Художні прийоми. (Б. Шоу реформував драматичне мистецтво й на рівні художніх прийомів. Мислення Б. Шоу – мислення парадокса. Тобто че­рез руйнування стереотипів, через спробу по-іншому поглянути на звичні речі й явища письменник ставить нові питання, змушує читача міркувати.

У п’єсі “Пігмаліон” Б. Шоу переосмислює міф. Використання елементів міфу у творчості – один із характерних прийомів того часу.)

ІІІ. Місце творчості Б. Шоу у драматургії XX століття. (Б. Шоу заклав нову тради­цію драматургії. Поруч із такими геніями театрального мистецтва, як Б. Брехт, М. Метерлінк, Ж. Ануй драматург Б. Шоу значно вплинув на розвиток літе­ратури XX століття.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інтелектуальний характер драматургії Б. Шоу