О. КОЛОМІЄЦЬ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ДИКИЙ АНГЕЛ”

Тема. О. КОЛОМІЄЦЬ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ДИКИЙ АНГЕЛ”

Варіант 1

1. Батьківщиною для О. Коломійця, як і для Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Є. Гребінки, О. Гончара є благословен­на…

А Миколаївщина.

Б Сумщина.

В Харківщина.

Г Полтавщина.

2. “Він традиційний лише в одному – безмежній любові до свого народу і театру”,- так про О. Коломійця зазначив…

А А. Малишко.

Б Д. Павличко.

В М. Зарудний.

Г О. Гончар.

3. На літературній ниві О. Коломієць виступив у 1960 році…

А

Як драматург.

Б Прозаїк.

В Поет.

Г Сатирик.

4. За переконаннями головного героя твору О. Коломійця “Дикий ангел”, людина для того живе на світі, щоб:

А Зробити його кращим.

Б Залишити по собі позитивні наслідки.

В Задовольнити власні потреби.

Г Здобути честь і славу.

5. Кому з героїв твору О. Коломійця “Дикий ангел” належить висловлювання: “Хочеш, щоб люди тебе любили – не лізь їм на очі”?

А Вілі.

Б Крячку.

В Уляні.

Г Тетяні.

6. Мотив, який характерний для ранньої і пізньої творчої спадщи­ни О. Коломійця.

А Поєднання двох могутніх людських начал – праці

і ко­хання.

Б Невмирущості духовної краси людини і її зв’язок з мисте­цтвом.

В Оспівування любові і шанобливого ставлення до рідної при­роди.

Г Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії.

7. Підзаголовок до “Дикого ангела” О. Коломійця, який визначив найголовнішу проблему твору.

А “Епізоди з життя трудящих”.

Б “Нарис про прагнення людини до свободи у власному ви­борі”.

В “Повість про сім’ю”.

Г “Оповідь про цінності національної етики”.

8. У чому полягала життєва позиція Платона Ангела (О. Коломієць “Дикий ангел”)? Щоб:

А Мати здоров’я і гроші.

Б Бачити свою родину щасливою у розкошах і прибутках.

В Кожний член сім’ї був освічений і приносив користь державі. Г Шанувати здобутки наших предків.

9. Як головний герой твору ставився до грошей (О. Коломієць “Ди­кий ангел”)?

А Байдуже.

Б Шанує і витрачає на будь-що.

В Не любить, але поважає.

Г Бачить у них єдиний засіб для існування.

10. Яким чином П. Ангел виховав своїх дітей порядними (О. Коло­мієць “Дикий ангел”)?

А Жорстокістю і скнарістю.

Б Замашками “жмикрута” чи “куркуляки”.

В Глибоким переконанням.

Г Демократично.

11. Дилогію “Голубі олені” та “Кравцов” О. Коломійця справедливо називають…

А Твором ідейно-філософського змісту.

Б Етапною у спадщині митця.

В Яка нагадує драматичний памфлет.

Г Комедіографічною.

12. Персонажами багатьох творів письменника…

А Є інтелігенція.

Б Ті, хто брав участь у Другій світовій війні.

В Представники молодого покоління.

Г Науковці й дослідники.

Варіант 2

1. На запитання кореспондента Клокова (О. Коломієць “Дикий ангел”), з якого часу розпочав трудову діяльність, Платон Ангел відповів, коли…

А “Пішов до школи”.

Б “Штанці сам одягнув, … з двох років”.

В “Іграшки почав сам собі майструвати”.

Г “Батьки занедужали”.

2. Що сталося з сином пенсіонера Крячка Іваном наприкінці твору

О. Коломійця “Дикий ангел”? Молодик:

А Вирішив присвятити своє подальше життя живопису.

Б Влаштувався на завод.

В Відбував покарання у виправно-трудовій колонії.

Г Одружився і виїхав за кордон.

3. Перша п’єса митця, яка переконала всіх глядачів і слухачів, всю мистецьку громадськість у тому, що до полку драматургів при­було досить солідне поповнення.

А “Кравцов”.

Б “Голубі олені”.

В “Дикий ангел”.

Г “Фараони”.

4. У творах О. Коломійця не порушується проблема…

А Боротьби правди і кривди в житті з давніх часів і до на­ших днів.

Б Вірності, духовного зв’язку молоді з минулим і майбутнім.

В Нерозривності кожної людини зі своєю країною, з потуж­ним ритмом її трудових буднів.

Г Ранніх шлюбів.

5. Людську працю митець розуміє…

А Як засіб задоволення матеріальних благ.

Б Факт, що дозволяє відокремити за соціальним станом одну людину від іншої.

В Сродну, тобто таку, яка б узгоджувалась з природними здібностями і прагненнями особистості.

Г Засіб своєрідного очищення, облагородження.

6. Особливість, яка характерна для п’єс Олексія Федотовича.

А Пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілі­таристське спрямування.

Б Психологічна переконливість, трагікомічне звучання.

В Уживання патетики і сатири, ліризму і комедійності.

Г Соціально-психологічний конфлікт, пристрасне громадське звучання.

7. У змісті твору О. Коломійця “Дикий ангел” мають місце…

А Епізоди з історичних переказів.

Б Прислів’я і пісні.

В Ліричні відступи, в яких герой розмірковує над призна­ченням рідної мови і культури у суспільстві.

Г Описи природи як тло для подій п’єси.

8. Яким чином життя Олексія Федотовича пов’язано з Харківщи­ною?

А Тут митець написав першу п’єсу.

Б Навчався в університеті.

В Працював директором літературного музею.

Г Відкрив студію художньої творчості.

9. Герой твору О. Коломійця “Дикий ангел”, у якого почерк – лі­тери, цифри – як макове зерно?

А Кореспондент Клоков.

Б Пенсіонер Крячко.

В Платон Ангел.

Г Уляна, дружина Платона.

10. Хто, на думку Платона Ангела (О. Коломієць “Дикий ангел”), схожий на тимчасового правителя?

А Іван.

Б Федір.

В Крячко.

Г Петро.

11. Віля у п’єсі О. Коломійця “Дикий ангел” – це…

А Син Платона.

Б Дільничий лікар.

В Передовик виробництва.

Г Художник.

12. У повоєнний час Олексій Федотович працював…

А Театральним актором.

Б Журналістом.

В Військовим кореспондентом.

Г Міністром освіти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

О. КОЛОМІЄЦЬ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ДИКИЙ АНГЕЛ”