Орієнтовний план аналізу ліричного вірша

I. Дата написання.

II. Реально-біографічний і фактичний коментар.

III. Жанрова своєрідність.

IV. Ідейний зміст:

1. Провідна тема.

2. Основна думка.

3. Емоційне забарвлення відчуттів, виражених у вірші в їх динаміці або статиці.

4. Зовнішнє враження і внутрішня реакція на нього.

5. Переважання суспільних або особистих інтонацій.

V. Структура вірша:

1. Зіставлення і розвиток основних словесних образів:

А) за схожістю;

Б) за контрастом;

В) за суміжністю;

Г) за асоціацією;

Д) за висновком.

2. Основні образні

засоби інакомовлення, використані автором: метафора, метонімія, порівняння, алегорія, символ, гіпербола, літота, іронія (як троп), сарказм, перифраза.

3. Мовні особливості в плані інтонаційно-синтаксичних фігур: епітет, повтор, антитеза, інверсія, еліпс, паралелізм, риторичне питання, звертання і вигук.

4. Основні особливості ритміки:

А) тоніка, силабіка, силабо-тоніка, дольник, вільний вірш;

Б) ямб, хорей, пірихій, спондей, дактиль, амфібрахій, анапест.

5. Рима (чоловіча, жіноча, дактилічна, точна, неточна, багата; проста, складена) і способи римування (парне, перехресне, кільцеве), гра рим.

6. Строфіка (дворядкова, трирядкова, п’ятирядкова, катрен, секстина, септима, октава, сонет, онєгінська строфа).

7. Евфонія (благозвуччя) і звукопис (алітерація, асонанс), інші види звукового інструментування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Орієнтовний план аналізу ліричного вірша