The Life of Ukrainian youth

У наші дні, коли наша незалежна держава – Україна – розвивається, велика увага приділяється молоді. Бажання молоді в майбутньому стати кваліфікованими фахівцями є причиною вступу до вузу. Вища освіта для молоді – це спосіб розвити свої таланти і здібності, свій творчий потенціал.

Тому крім навчання вони займаються в різних клубах і організаціях. Майже кожна школа чи інститут мають свою команду КВК. Ця гра дуже популярна серед молоді і допомагає їм розкрити свої найяскравіші таланти, виховує уміння працювати в команді.

Молодь

учиться працювати разом, розділяє моменти успіхів і невдач. Крім навчання, молодь також займається науково-дослідною роботою. Можна сказати, що в наші дні цій сфері не приділяється багато уваги. Це правда, але все-таки існують ради молодих учених, де вони можуть обговорити чи представити свої наукові розробки.

В Україні також існує молодіжна організація Грінпіс. Там молодь учиться любити свою землю і світ, що їх оточує. Ця організація протестує проти забруднення навколишнього середовища, проти винищування усіх тварин, не тільки рідкісних видів.

Молодь працює в церковних організаціях: допомагає старим, відновлює

історичні пам’ятники і монастирі. Ця робота наближає їх до нашої історії, учить любити свою

Країну і поважати її минуле. Молодь захоплюється спортом, тому в школах, інститутах є спортивні клуби і команди. Наша молодь особливо цікавиться футболом, баскетболом, хокеєм і т. д. У нашій країні також існують різноманітні клуби. Наприклад, театральні клуби, де молодь ставить на сцені різні літературні твори; клуби “Що? Де?

Коли?”, де вони можуть розширити свої знання в різних галузях науки і життя, і т. д. Молодим жити в майбутньому, тому для них важливе політичне життя країни. Багато молодих людей беруть участь у роботі політичних партій і організацій, таких як партія “зелених”, Союз Української молоді, скаути.

Nowadays when our independent state Ukraine is developing, much attention is paid to our youth.

The desire of our young people to become qualified specialists in future motivates them to enter higher educational establishments. For young people higher education is the method of developing their talents and abilities, their creative potential. That is why beside their studies they are also engaged in different clubs and organizations. Almost every school or institute has its own team of “joyful and smart” (KVN).

This game is rather popular among our young people and it helps them to bring out their brightest talents and to create team spirit. Young people learn to work together, to share the moments of luck and failure. Besides studies young people are also engaged in scientific and research work.

One may say that nowadays this sphere is not paid too much attention to.

This is true, but still there exist “Young Scientists’ Councils”, where young people can discuss or present their scientific investigations. There also exists the Ukrainian branch of youth organization Greenpeace in Ukraine. Young people learn to love their land and the world that surrounds them.

This organization protests against environmental pollution, against extermination of all animals, not only rare species.

Some young people work in their church organizations: they help elderly people, reconstruct our historical monuments and monasteries. This work brings them closer to our history, teaches them to love their country and respect its past. A lot of young people go in for sports, that is why schools and institutes have sport clubs and teams. Our young people are especially interested in football, basketball, hockey, etc.

There also exists a great variety of different clubs in this country.

They are: theatre clubs, where young people stage different literary works; clubs “What? Where? When?”, where they can enlarge their knowledge in different fields of science and life, and so on.

Future belongs to the young, that is why the political life of this country is important to them.

Many young people are engaged in political parties and organizations such as: “the greens”, the Union of Ukrainian Youth, the Scouts.

Vocabulary:

Higher education [‘haia to respect [ns’pekt] – поважати edju:’keijn] – вища освіта extermination [iks’t3:mi’neijn] – винищування failure [feila] – невдача “joyful and smart” [‘cljoiful and spirit [‘spirit] – дух sma:t] – клуб веселих і кмітливих (КВК)

Questions:

What Youth organizations in Ukraine do you know? What are their main aims? What is the way of spending free time by youth in Ukraine? What kinds of sports do young people go in for in Ukraine?

What organizations give young people a chance to develop and enlarge their interests and to gain experience in working with others?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

The Life of Ukrainian youth