Твір Державний устрій України. State System of Ukraine

Уряд України зазнав значних змін на початку 1990-х. Незалежність України була проголошена 24 серпня 1991 року. Її суверенітет зараз визнаний усіма країнами світу. Україна має свою власну державну символіку, Конституцію, валюту й уряд.

Відповідно до Конституції України її територія єдина і неподільна. До складу України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративних області та міста Київ і Севастополь.

На її території діють тільки закони України. Влада в країні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Головним законодавчим

органом в Україні є Верховна Рада, що складається з 450 депутатів. Вибори до Верховної Ради проводяться кожні чотири роки в останній тиждень березня. Депутати обираються рівним, таємним чи прямим голосуванням.

Вищим виконавчим органом є Президент. Він може накласти вето на будь-яке рішення Верховної Ради. Президент є Головнокомандувачем Збройних сил України. Він також представляє державу в міжнародних відносинах. Інша частина виконавчої влади належить Кабінету Міністрів, очолюваному прем’єр-міністром. Кабінет Міністрів координує щоденну роботу уряду і може подавати закони до Верховної Ради.

Судова влада

представлена Конституційним Судом і місцевими судами. Державна символіка України – Державні Прапор і Герб. Вони глибоко сягають коренями у давні часи і мають символічне значення. Синьо-жовтий Державний Прапор символізує єдність блакитного неба і стиглого пшеничного поля.

Малий Державний Герб – Тризуб – з’явився вперше на печатках за часів Володимира Великого. Найбільші партії – комуністична, соціалістична, демократична, партія “зелених”, а найпопулярніша громадська організація – Рух.

The government of Ukraine underwent rapid change in the early 1990s. The independence of Ukraine was proclaimed on the 24th of August, 1991. Its sovereignty is now recognized by all the countries of the world. Ukraine has its own state symbols, Constitution, currency and government. According to the Constitution of Ukraine its territory is one and indivisible.

There is the Crimean Autonomous Republic in Ukraine, 24 administrative districts and the cities of Kyiv and Sevastopol.

Only the laws of Ukraine act on its territory. The power in the country is divided into legislative, executive and judiciary. The main legislative body of Ukraine is the Verkhovna Rada, which consists of 450 deputies. The elections to the Verkhovna Rada are held every 4 years on the last week of March. The deputies are elected by equal, secret or direct ballot.

The highest executive body is the president. He can veto any decision of the Verkhovna Rada. The president is the commander-in-chief of the armed forces of Ukraine.

He also represents the state in the international relations.

Another part of the executive branch is the Cabinet of Ministers, which is headed by the Prime-Minister. The Cabinet of Ministers coordinates the daily administration of the government and may introduce bills to the Verkhovna Rada. The judiciary power belongs to the Constitutional Court and regional courts.

The state symbols of Ukraine are the national flag and emblem. They root deeply in ancient times and have symbolic meaning. Azure-yellow state flag symbolizes the unity of blue sky and yellow wheat field. The little state emblem – trident – appeared first on the seals in times of Volodymyr the Great.

The largest parties are the Communist party, the Socialist, the Democratic and the Green parties and “Rukh” is the most famous social movement.

Vocabulary:

Crimean Autonomous Republic [krai’mian o:’tanamas п’рлЬІік] – Автономна Республіка Крим Constitutional Court [,kansti’tju:Janal – Конституційний Суд decision [di’syn] – рішення azure [‘еіза] – блакитний, голубий elections [l’lekfnz] – вибори

Questions:

When was the independence of Ukraine proclaimed? How many administrative districts do you know? What district do you live in? Who is the head of the state?

What is the highest legislative body of Ukraine? What is the supreme judicial body?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір Державний устрій України. State System of Ukraine