Творчість Євгена Плужника

Реферат

На тему:

“Творчість Євгена Плужника”

Бачив життя до останнього

Дна сотнями ран!

Євген Плужник

Серед тих, кому судилося “Розстрiляне Безсмертя” постає талановитий поет Євген Плужник. Доля подарувала йому всього 38 лiт (1898-1936). Тяжко хворий на сухоти, вiн був заарештований i зiсланий до концтабору на Соловки, там i помер.

Скiльки їх, молодих, талановитих, люблячих свiт i життя, розтоптав чобiт сталiнських iнквiзицiй?! Особливих провин не шукали, варто було лише потрапити у сiтi людоловiв. З особливою ретельнiстю

полювали на опозицiйний талановитий свiт мистецтва, на духовну елiту з її життєтворчим духом.

Євген Плужник – людина iз вершин незвичайного таланту, тихої вдачi, стриманий, навiть обережний. Тримався незалежно, i цього було досить…

Вiн не був “ворогом народу”, ворогом радянського ладу. Плужник намагався його зрозумiти, осмислити, “… бачив життя… сотнями ран!..” Його твори стали вираженням правди i совiстi. Хто ще мiг так щиро ввiрити себе сучасникам?

Суди мене судом твоїм суворим,

Сучаснику! – Нащадки безстороннi

Простять менi i помилки, й вагання…

Поет переконаний, що зрозумiють

його:

I пiзнiй сум, i радiсть передчасну, –

Їм промовлятиме моя спокiйна щирiсть.

Отже, саме “спокiйна щирiсть” була основою його свiтобачення та свiтосприйняття, яку не могли пробачити йому, коли у 20-тi роки почалися в Українi судово-полiтичнi процеси.

Читаєш чистi i проникливi рядки поета i розумiєш, що свiт його душi мiститься у душi багатостраждального українського народу:

Ой, упали ж та впали кривавi роси

На тихенькi-тихi поля…

Мiй народе! Темний i босий!

Хай святиться твоє iм’я!

Вражає глибина думок i почуттiв Є. Плужника. Життєву науку вiн пiзнає у природi:

Вчись у природи творчого спокою

В днi вересневi. Мудро на землi…

… Вiр i наслiдуй.

Вiчнiсть природи, Всесвiту навiває фiлософськi роздуми про вiчнiсть i незнищеннiсть краси:

… Я дивлюсь i бачу: все навiки

На цiй осiннiй лагiднiй землi…

Життєву даль йому вiдкривали “… пелюстки вуст дитячих”, чиста душа, перша зустрiч i любов. У найскрутнiшi хвилини втоми i зневiр’я звертався до Т. Г. Шевченка, у нього поет черпав сили:

I знову в серцi вiдчуваю мир я

I тихий голос радiсних надiй.

Отже, прагнення миру i радiснi надiї були йому так необхiднi! Поезiя Є. Плужника, як i його життя, адресована суспiльству. Задля майбутнього суспiльства вiн здатний на самопожертву:

Благословен єси, часе мiй!

О, жорстокий! I весь в кровi!

– Це нiчого, що я, мов гнiй, –

Пiд посiви твої новi!

Ця жертовнiсть життєстверджуюча: “Бо ось вiрю i зросту колись”. Вийшовши з народних витокiв, страждаючи за народ, останнiм шматком хлiба дiлячись iз сусiдськими дiтьми у голодному 1933, Є. Плужник увiйшов у безсмертя, вiрячи у торжество добра:

Зiйде колись велетенський посiв

Тишею вiрних днiв!

4


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Творчість Євгена Плужника