З англіської мови Voting in Ukraine. Голосування в Україні

Політична влада в Україні розділена на три галузі: виконавчу, законодавчу і судову. Верховна Рада, український парламент, є вищим законодавчим органом. Виконавча влада в Україні належить Президенту. І Президент, і члени Верховної Ради обираються. Вибори відбуваються кожні чотири роки.

Усі громадяни України, що досягли вісімнадцяти років, мають право голосувати. Але тільки ті, хто досяг двадцяти одного року, мають право бути обраними у Верховну Раду.

Кандидати в Президенти не повинні бути молодшими тридцяти років. Кандидати в Президенти

чи в депутати Верховної Ради можуть бути висунуті політичною партією чи будь-якою іншою політичною або громадською організацією чи навіть групою виборців.

Під час виборчої кампанії кандидати оголошують свої програми. Ці політичні програми широко обговорюються у засобах масової інформації і по телебаченню. У день виборів (це звичайно неділя) люди в Україні йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати членів Верховної Ради чи Президента України.

Виборець називає своє ім’я і пред’являє паспорт. Тоді він одержує свій виборчий бюлетень і може йти в кабіну голосувати. Голосування є таємним. Потім виборець кидає

свій бюлетень в урну для голосування.

Часто вибори в місцеві органи влади проводяться одночасно з виборами до Верховної Ради.

The political power in Ukraine is divided into three branches: executive, legislative and judicial. The Verkhovna Rada, the Ukrainian Parliament, is the highest legislative body. The executive power in Ukraine belongs to the President. Both President and members of the Verkhovna Rada are elected. he election takes place every four years.

All citizens of Ukraine who have reached the age of eighteen have the right to vote. But only those, who have reached the age of twenty-one, have the right to be elected to the Verkhovna Rada.

The candidates to the Presidency must be not younger than thirty years of age. The candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada can be nominated by a political party or any other political or social organisation or even by a group of voters. During the election campaign the candidates make their programmes public. These political programmes are widely discussed in the mass media and on television. When election day comes (it is usually Sunday), the people in Ukraine go to the polls to elect the members of the Verk-hovna Rada or the President of Ukraine.

A voter gives his name and shows his passport. Then he receives his ballot-paper and may go to a cubicle to vote.

Voting is secret. Then the voter casts his ballot-paper in the ballot box. Often the elections of the local government take place simultaneously with the elections to the Verkhovna Rada.

Vocabulary:

Cubicle [‘kju:bikl] – кабіна для голосування ballot box [‘bselat baks] – урна для бюлетенів simultaneously [,simal’temiasli] – одночасно executive [lg’zekjutiv] – виконавчий judicial [d3u:’dijl] – судовий voter [‘vauta] – виборець to go to the polls [gau tu 3apaulz] – іти на вибори ballot-paper [‘bselat ‘peipa] – виборчий бюлетень

Questions:

What branches is the political power in Ukraine divided into? How often do the elections to the Verkhovna Rada take place? Who can nominate the candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada?

How are the elections organized in Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

З англіської мови Voting in Ukraine. Голосування в Україні