Живопис (малярство) і література

Живопис (малярство) і література. Проблема порівняльного аналізу Ж. і л. з метою увиразнення специфіки кожного з цих видів мистецтва, дослідження взаємовпливу має тривалу історію, починаючи з античності, особливо активно розроблялася в епохи Ренесансу і Просвітництва. Відомий афоризм “поезія – сліпий живопис, живопис – німа поезія” робив акцент на подібності Ж. і л. у відтворенні конкретно-чуттєвого, пластичного багатства світу. Така позиція призводила до. надмірної описовості в художній літературі, проти чого виступав Г.-Е.

Лессінг

у трактаті “Лаокоон, або Про межі живопису і поезії” (1766). Він різко розмежував сфери дійсності, які переважно й найадекватніше відтворюються обома видами мистецтва: простір – сфера дії живопису, час – сфера діяння літератури. І. Франко у трактаті “Із секретів поетичної творчості” (1898) виходив з того, що, і живопис, і література можуть змальовувати просторово-часові виміри дійсності, але матеріал живопису (фарби, лінії) і матеріал літератури (мова з її лексико-синтаксичними і фонетико-фонематичними особливостями) та спосіб сприймання творів живопису (візуальний контакт) і літератури (читання тексту,
яке активізує уяву) зумовлюють специфіку й перевагу кожного з них. “Маляр дає нам враження кольорів, поет викликає тільки спомини кольорів, маляр апелює безпосередньо до змислу (тобто до органу чуття – зору. – Авт.), поет до уяви”, – в цьому І. Франко бачив першу відмінність між Ж. і л. друга відмінність пов’язана з асоціативністю мислення, яка відбивається в мові, за допомогою чого письменник проникає в глибини духовного світу людини, у сферу інтелектуально-емоційного життя. Отже, “живописання” словом, яке володіє полісемією і ритмомелодикою, милозвучністю, має свої межі і можливості (див.: Портрет, Пейзаж, Інтер’єр) в епосі, драматургії та ліриці.

Звідси випливає проблема ілюстрування художніх текстів взагалі, специфіки ілюстрації в епосі, в ліричній поезії зокрема, а також дидактична проблема міри використання унаочнення в процесі вивчення художньої літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Живопис (малярство) і література