Словотвір як окремий розділ мовознавства. Основні поняття словотвору. Методика вивчення словотвору в школі

Словотвір – розділ мовознавства, який вивчає словотвірні відношення в мові (в першу чергу, відношення формальної і смислової похідності)Будучи основним засобом збагачення словникового складу укр. мови, поповнює різні тематичні шари лексики новими одиницями, дозволяє повніше усвідомити шляхи цього збагачення, визначити зв’язок лексико-семантичної структури слова з його словотвірними особливостями. Похідність – властивість слова, що дозволяє протиставляти похідні слова мови словам непохідним, залежить від відношення даного похідного

слова до інших спільнокореневих слів, від його формальних і смислових взаємозв’язків із спорідненими словами. Похідне слово характеризується більшою формальною та семантичною складністю, ніж твірне, може порівняно з ним мати стилістичне забарвлення.

Відношення словотвірної похідності – формально-семантичні відношення, що виникають між двома синхронно існуючими одиницями, з яких одна сприймається як первинна (мотивуюча), друга – вторинна (мотивована) (основа, мотивованість, значення, формант).Мотивація – семантична співвіднесеність між твірним і похідним словом. Твірна основа – (та частина

слова, від якої твориться похідне) ті спільні для словотвірної бази і похідного слова структурно-семантичні або структурні компоненти, до яких приєднується формант у момент завершення словотвірного акту. Формант – усі словотвірні засоби, що приєднуються до твірної основи і утворюють нове слово – похідну одиницю.

Формант – показник похідності слова, кожне похідне слово крім твірної частини має словотвірний елемент – формант. Формантами бувають префікси, суфікси, постфікси, кофікси (префікс+суфікс (без-хмар-н-ий) , префікс+постфікс (до-кричати-ся), суфікс+постфікс (тели-ти-ся), префікс+суфікс+постфікс (пере-свистува-ти-ся)).Словотвірне значення – у вузькому значенні – це той елемент значення похідного слова, яким воно відрізняється від твірного (залізний – той, що з заліза); у широкому значенні – загальне, категоріальне значення слів, об’єднаних у словотворчий тип, яке грунтується на семантичному співвідношенні мотивованої та мотивуючої основ (читець – від читати, особа чол..статі за дією).Типи словотвірних значень: мутаційне (таке значення похідного, яке відрізняється від значення твірного, тобто похідне виражає нове поняття: казка-казковий, модель-моделювати), модифікаційне (похідне відрізняється від твірного не загальною семантикою, а стилістичними, експресивними оцінками в значенні, мають модифікаційні суфікси: дитина – дитиночка), транспозиційне (значення похідного відрізняється від значення твірного не номінативним, а частиномовним характером: читати-читання)Словотв. тип – (основна одиниця класифікації похідних слів) – формально-семантична схема побудови похідних слів, яка хар-ся спільністю 3 елементів: одна частина мови, семанти. та форм. співвіднесення між твірною і похідною основами, одне словотв. значення (гітарист, бандурист, флейтист)

Словотв. розряд – сукупність семантично однорідних словотвірних типів (тель, ій, ар, ець, ач = найменування діяча)

Словотв. категорія – сукупність семант. споріднених словотвірних розрядів, об’єднаних спільним значенням (назва особи чол.. статі – мудрець, старець, веселун)Словотв. клас – сукупність словотвірних категорій (має найвищий рівень узагальнення (всі слова, об’єднані в часини мови))Словотв. гніздо – група споріднених (спільнокореневих) слів, розташованих у порядку їх утворення (похідності). Зв’язок між твірними і похідними словами може бути ланцюговий (ліс>лісовий>лісовик>лісовичка) і радіальний (ліс>(лісок, лісовик, узлісся, лісник)).Методика вивчення словотвору в школі.

Певні труднощі для учнів становить утворення слів шляхом відкидання певних частин слова. Тоді застеренти від помилок у визначенні напрямку словотвору допоможеорієнтація на семантику. Деякі труднощі становить і спосіб складання.

Працюючи з учнями над словотворенням, слід систематично звертати увагу на звукові зміни, що відбуваються при творенні слів. Уявлення учнів про словотвірні процеси поглиблюються і конкретизуються під час опрацювання частин мови та їх окремих семантичних груп, а також під час розгляду способів творення ряду граматичних форм. У роботі над словотвором помітне значення принципів системності, наступності, перспективності навчання.

Одним з н6айважливіших видів роботи є словотвірний аналі слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Словотвір як окремий розділ мовознавства. Основні поняття словотвору. Методика вивчення словотвору в школі